Ochrana osobných údajov

  1. Správcom osobných údajov je Horavia s.r.o, Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, identifikačné číslo 28291549 (ďalej len správca). Kontaktný e-mail info@muurikka.sk. Správca nemenoval poverenca pre spracovanie a ochranu osobných údajov.

  2. Osobným údajom sa rozumie informácia alebo kombinácie informácií, ktorá umožní identifikovať priamo alebo nepriamo konkrétnu fyzickú osobu.

  3. Osobnými údajmi, ktoré spracovávame, sú meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, telefonický a e-mailový kontakt, identifikačné čísla, čísla účtu a história objednávok, údaje zaznamenané Google Analytics (používame iba štandardné nastavenie).

4. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme spracovať z týchto dôvodov:
 a) Plnenie zmluvy medzi vami a nami podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písmena b)
 b) Spracovanie je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov napríklad dotaz na spokojnosť s nakúpeným tovarom či rokovania o zmluve na základe šetrenia
 c) spracovanie nevyhnutné pre dodržanie našich zákonných povinností

Účelom spracovania osobných údajov je:
Realizácia objednávky, práv a povinností plynúcich zo zmluvy medzi vami a nami. Bez spracovanie osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a plniť. (4a)
Komunikácia a realizácia opatrení pred alebo po uzatvorení zmluvy na vašu žiadosť napr. Otázky alebo informácie z formulárov na webe, týkajúce sa tovaru, spôsobu realizácie objednávky, reklamácií, výmeny či odstúpenie od zmluvy alebo náš dotaz na spokojnosť so zaslaným tovarom (4b)
Základné analytické účely (4b)
Predkladanie dokladov v rámci výkonu zákonných povinností a práv (4c)


5. Ak máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na našich stránkach. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač, akonáhle začnete stránky používať. Cookies spracovávame na účely zabezpečenia lepšieho prevádzky a analytické účely. Ak sa sledovaním cookies nesúhlasíte, jednoducho ich vypnite priamo vo vašom prehliadači. Tiež tretie strany ako napríklad Google alebo Facebook môžu vďaka prepojeniu s našimi stránkami na našom webe používať súbory cookies.

6. Zo strany správcu nedochádza k automatizovanému individuálnymu rozhodovanie v zmysle GDPR čl. 22

7. Vami poskytnuté osobné údaje budú spracovávať zamestnanci správcu a zamestnanci prepravcov / výdajné služby, poskytovatelia hostingu, účtovného systému. Ďalej Zoznam, Google, Twitter, Facebook.

8. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

9. Vami poskytnuté osobné údaje budú spracovávané po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, teda po dobu potrebnú na výkon práv a povinností a uplatnenie nárokov vyplývajúcich za zmluvného vzťahu medzi vami a správcom.

10. Vami poskytnuté osobné údaje z dopytových, kontaktných alebo dotazovacích formulárov budú spracované po dobu rokovaní o zmluve, maximálne však 1 rok.

11. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

12. Subjekty poskytujúce osobné údaje majú nižšie uvedené práva opísané v uvedených v článku. GDPR:
právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu, doplnenie osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
právo na obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR .
právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na súdnu ochranu v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vašej právo na ochranu osobných údajov.13. Odoslaním objednávky alebo akéhokoľvek formulára na našom e-shope potvrdzujete, že ste oboznámený a prijímate tieto podmienkami ochrany osobných údajov.

14. Podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2021.