Obchodní podmínky

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Predaj výrobkov (ďalej tiež ako „tovar“) zo sortimentu spoločnosti Horavia s. r. o. (ďalej tiež ako „predávajúci“) kupujúcemu (ďalej tiež ako „kupujúci“) sa riadi týmito podmienkami. Tieto všeobecné podmienky predaja tovaru (ďalej tiež ako „všeobecné podmienky“) sú súčasťou pripojenej kúpnej zmluvy (ďalej tiež ako „kúpna zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci potvrdzuje prijatie týchto všeobecných podmienok uzavretím kúpnej zmluvy.

2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

2.1. Kupujúci môže tovar objednať podľa svojho výberu z katalógu alebo podľa vystaveného tovaru. V prípade, že tovar, ktorý si kupujúci objednal, nie je k dispozícii v sklade predávajúceho, dohodnú si v kúpnej zmluve predávajúci a kupujúci termín dodania objednaného tovaru, resp. termín vyzdvihnutia tovaru. Kupujúci je viazaný svojou objednávkou. Akonáhle bude mať predávajúci objednaný tovar k dispozícii, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu na kontaktný údaj uvedený kupujúcim v kúpnej zmluve. Okamihom doručenia tohto oznámenia dochádza k vzniku kúpnej zmluvy.

2.2. Ak si kupujúci vybral tovar z katalógu, podpisom kúpnej zmluvy potvrdzuje, že si skontroloval typ, farbu a číselný kód tovaru.

3. PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Predávajúci plnil podľa kúpnej zmluvy v prípade, že tovar pripravil k predaniu a túto skutočnosť oznámi predávajúcemu spôsobom, ktorý si strany medzi sebou zjednali.

4. ODOVZDANIE – PREVZATIE

4.1. Odovzdanie – prevzatie tovaru sa uskutočňuje v areály predajne predávajúceho. Kupujúci realizuje dopravu na vlastné náklady a riziko. Na základe včasného priania kupujúceho bude tovar zakúpený u predávajúceho za zvláštnu úplatu doručený, resp. nainštalovaný. V prípade, že dopravu a/nebo montáž tovaru realizuje podľa dohody zmluvných strán predávajúci, uskutočňuje sa odovzdanie – prevzatie tovaru po dodaní a/alebo montáži v mieste určenom kupujúcim pre odovzdanie a/alebo montáž tovaru.

V prípade, že je predávajúci v omeškaní s odovzdaním tovaru v dôsledku nedodržania termínu zo strany výrobcu alebo prepravcu, má sa za to, že predávajúci nie je v omeškaní.

4.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom termíne (bod 2.1.), alebo najneskôr počas dodatočnej lehoty (10 dní) po doručení vyrozumenia zo strany predávajúceho. Prevzatie tovaru sa môže uskutočniť výhradne po zaplatení celej kúpnej zmluvy (bod 5).

4.3. V prípade, že kupujúci – podnikateľ nedodrží dodatočnú lehotu v bode 4.2., alebo v prípade, že v tej istej dodatočnej lehote kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade porušenia povinnosti kupujúcim podľa predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálohy. Predávajúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie poskytnutej zálohy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody.

4.4. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nedodrží povinnosti uvedené v bode 4.1. v spojení s bodom 2.1., vznikne predávajúcemu nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na poštovné a balné.

4.5. Kupujúci je povinný tovar prevziať a pri prevzatí preveriť, či tovar zodpovedá objednávke, resp. či je v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ je tovar v súlade s objednávkou, resp. kúpnou zmluvou, je v tomto prípade povinný túto skutočnosť pri odovzdaní – prevzatí tovaru písomne potvrdiť. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je kupujúci povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu predávajúcemu.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Kupujúci je povinný pri podpise kúpnej zmluvy alebo najneskôr do siedmych (7) dní od podpisu kúpnej zmluvy zaplatiť dohodnutú zálohu, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že táto záloha nebude zaplatená v dohodnutom termíne, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. Doplatok kúpnej ceny musí byť zaplatený zásadne pred prevzatím tovaru, ak nie je dohodnuté inak. V prípade odberu tovaru priamo pri uzavretí kúpnej zmluvy zo skladu predávajúceho zaplatí kupujúci celou kúpnu cenu ihneď po podpise kúpnej zmluvy a tovar mu bude zo skladu vydaný.

5.2. Celkovou kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena vrátane DPH v zákonnej výške.

6) VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

6.1. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia celkovej kúpnej ceny a všetkých výdajov zo strany kupujúceho. Predávajúci však vydá/dodá tovar až po jeho úplnom zaplatení ak nie je dohodnuté inak.

7) OCHRANA OSOBNÝM ÚDAJOV

7.1. Odoslaním objednávky kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje tieto informácie neposkytovať ďalej. V prípade písomného vypovedania súhlasu k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch, má kupujúci právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáze. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databáze vymazať.

8) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Spotrebiteľ uzatvárajúci kúpnu zmluvu distančným spôsobom má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok použitia alebo opotrebovania, v pôvodnom obale a s faktúrou poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Náklady spojené s navrátením tovaru platí kupujúci. Po prijatí vráteného tovaru a uznaní odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu čiastku zaplatenú za tovar a jeho dopravu späť na účet kupujúceho.

8.2. Predávajúci môže zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar alebo jeho časť nemá na sklade. O tejto skutočnosti bude zákazník bez odkladu informovaný na jeho e-mailovú adresu alebo telefonicky, pričom sa predávajúci s kupujúcim dohodnú na ďalšom postupe.


Kontaktné informácie:

Horavia s.r.o.
Hněvkovského 30/65

617 00 Brno

Obchodný register:
IČ: 28291549
DIČ: SK4120085552
Zapísané Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 59068

Bankový účet: 3802948155/0200